Online privacyverklaring

Laatst bijgewerkt mei 2018

Onze privacybelofte

Wij zullen:

 • Uw persoonsgegevens veilig en privé houden
 • Uw persoonsgegevens niet verkopen aan derde partijen
 • U op elk moment de mogelijkheid bieden van inzage in en beheer van de wijze waarop
  we contact met u zoeken en u aanbiedingen doen

Novoplast (“wij”, “we”, “ons”, “onze”) hecht waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Ons privacybeleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en eventuele andere documenten waarnaar wordt verwezen) beschrijft de basis waarop persoonsgegevens van u die we verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Dit beleid wordt gepubliceerd op alle websites van Novoplast of aan haar gelieerde ondernemingen.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle ondernemingen (niet noodzakelijkerwijs met de naam Novoplast) door hun eigendomsstructuur behorend tot de groepsondernemingen van Vink Holdings Limited, websites van Vink -groepsondernemingen en alle online applicaties van Novoplast op smartphones, tablets en andere mobiele apparaten (“apps”), evenals op uw gebruik van of toegang tot onze online diensten en content.

Als u een bestaande klant of leverancier bent, dan hebben we al beperkte persoonsgegevens van u of van uw medewerkers, zoals voor- en achternaam, contactgegevens, geboortedatum, adres, betalingsgegevens, etc. Het bewaren en verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het handelsverkeer tussen de Vink -groepsondernemingen en u.

Door voortzetting van het handelsverkeer met Novoplast en aan haar gelieerde ondernemingen of door uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze verzameling, overdracht, opslag, bewaring en/of verwerking, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.  We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om te waarborgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met de AVG worden behandeld.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen indien noodzakelijk als gevolg van wijzigingen in Europese of nationale wetgeving. Van dergelijke wijzigingen wordt u op de hoogte gesteld.

Behalve de persoonsgegevens omschreven in dit beleid kunnen we alleen aanvullende persoonsgegevens van u verzamelen indien u ervoor kiest deze aan ons te verstrekken.

Gebruik van de gegevens

We kunnen uw gegevens onder andere voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van tussen u en ons gesloten contracten
 • Om te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen
 • Om ervoor te zorgen dat content op onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer wordt gepresenteerd
 • Om u van informatie, producten en diensten te voorzien waar u ons om verzoekt of die volgens ons interessant voor u kunnen zijn, indien u ons toestemming hebt gegeven voor dergelijke doeleinden contact met u op te nemen
 • Om u in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve functies van onze dienst(en), wanneer u dat wenst
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze producten en/of dienst(en)

Als u een bestaande klant bent, dan kunnen we u via e-mail, telefonisch, per post of op een andere wijze benaderen met informatie over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met producten of diensten die u eerder hebt aangeschaft.

Novoplast deelt geen persoonsgegevens van klanten of leveranciers en/of hun medewerkers met derde partijen voor verdere marketingactiviteiten door deze derde partijen.

Welke gegevens van u we verzamelen is afhankelijk van uw activiteiten op onze website(s), of u bent ingelogd of niet en of u een bestelling plaatst. We kunnen alle of een combinatie van de volgende persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken, bewaren en opslaan:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Bedrijfsnaam, registratienummer en belastingnummer
 • Post- en/of bezoekadres
 • Betalingsgegevens (eventueel inclusief creditcard- of bankgegevens)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Naam contactperso(o)n(en)

Voorbeelden van wanneer dergelijke gegevens kunnen worden verzameld, verwerkt, bewaard of opslagen:

 • Als u de gegevens verstrekt bij het invullen van online formulieren op onze website. Dit omvat onder andere gegevens verstrekt bij uw registratie voor het gebruik van onze website, bij de aankoop van onze producten en bij het invullen van het contactformulier. We kunnen ook om uw gegevens vragen als u een probleem met onze website meldt.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen wij dergelijke correspondentie bewaren.
 • Als u vragenlijsten invult die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken of om onze dienstverlening te verbeteren. U bent echter niet verplicht om deze in te vullen.
 • Als u transacties verricht via onze website en voor de uitvoering van uw bestellingen.
 • Als u onze website(s) bezoekt, kunnen we gegevens verzamelen via cookies (zie hieronder voor meer informatie over cookies).
 • Als u zakendoet met ons, waaronder begrepen het aanvragen van offertes, prijsopgaven, etc. In dergelijke gevallen is het verzamelen van persoonsgegevens mogelijk ook noodzakelijk om de zakelijke overeenkomst uit te voeren.

Novoplast beroept zich ook op het verzamelen van gegevens ten behoeve van haar gerechtvaardigde belangen als basis van rechtmatigheid van de verwerking.

Voor Novoplast is een gerechtvaardigd belang wanneer we uw gegevens gebruiken voor zakelijke of commerciële doeleinden. Ook in deze omstandigheden mag het gerechtvaardigde belang niet onredelijk ingaan tegen uw rechten uit hoofde van de AVG. In het algemeen beroept Novoplast zich op gerechtvaardigde zakelijke belangen bij het verzamelen van (enige combinatie van) de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

 Categorie persoonsgegevens Beschrijving

(voorbeelden)

Doel van de verwerking
Identiteit Voornaam

Achternaam

Naam contactpersoon / vertegenwoordiger

·         Algemene communicatie met handelspartners

·         Efficiënt voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

·         Efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen

·         Naleven van toepasselijke regelgeving

Financieel Kredietlimieten

Betalingshistorie

Bankgegevens

·         Efficiënt voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

·         Efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen

·         Naleven van toepasselijke regelgeving

Contact

 

 

 

 

 

 

 

Fysiek adres voor leveringsdoeleinden

Telefoonnummer en/of e-mailadres voor contactdoeleinden

·      Algemene communicatie met handelspartners

·      Efficiënt voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

·      Efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen

·      Naleven van toepasselijke regelgeving

Transactie Verkooporders (klanten)

Inkooporders (leveranciers)

Betalingen voor orders

·         Efficiënt voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

·         Efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen

·         Naleven van toepasselijke regelgeving

Contractueel Gegevens over de handelsrelatie met u ·         Algemene communicatie met handelspartners

·         Efficiënt voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

·         Efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen

·         Naleven van toepasselijke regelgeving

Locatie

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens die we ontvangen over waar u zich bevindt, het adres waar uw computer contact maakt met internet ·         Algemene communicatie met handelspartners

·         Efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen

·         Naleven van toepasselijke regelgeving

Gedrag Informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt ·      Achterhalen welke van onze producten en diensten u zouden kunnen interesseren en u hierover informeren

·      Ontwikkelen van producten en diensten, introduceren van deze producten en diensten, en aanbiedingen doen

Openbare gegevens Gegevens over u in openbare archieven en informatie over u die vrij beschikbaar is via internet, of die u hebt gedeeld via sociale media ·      Efficiënt voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

·      Efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen

 

Gebruiksgegevens Algemene gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt ·      Algemene communicatie met handelspartners
Documentaire gegevens Gegevens over u die zijn opgeslagen in documenten in verschillende formaten, of kopieën daarvan. Dit kan ook gaan om gegevens zoals kredietinformatie, algemene correspondentie, etc. ·         Algemene communicatie met handelspartners

·         Efficiënt voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

·         Efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen

·         Naleven van toepasselijke regelgeving

Toestemming Toestemmingen of goedkeuringen die u verleent of voorkeuren die u aangeeft. Dit kan gaan over hoe u wilt dat wij contact met u opnemen, of hoe u bijvoorbeeld facturen bij voorkeur ontvangt, per post of digitaal. ·         Algemene communicatie met handelspartners

·         Efficiënt voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

·         Efficiënt nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen

·         Naleven van toepasselijke regelgeving

De onderstaande tabel geeft voorbeelden van de wijze waarop Novoplast uw persoonsgegevens kan gebruiken, en de wettelijke basis die daaraan ten grondslag ligt.

 

  Hoe gegevens worden verwerkt Wettelijke basis voor verwerking Duur van de verwerking Ontvangers van de persoonsgegevens Overdracht naar landen die geen adequate gegevensbescherming bieden
·       Onderhouden van onze handelsrelatie met u

·       Ontwikkelen van nieuwe manieren om te voldoen aan uw behoeften en onze activiteiten uit te breiden

·       Ontwikkelen en uitvoeren van marketingactiviteiten

·       Analyseren hoe u onze producten en diensten gebruikt

·       Advies of begeleiding bieden voor onze producten en diensten

·       Vragen om feedback over onze producten en diensten

·     Verzameld

·     Opgeslagen

·     Vastgelegd

·     Geraadpleegd

·     Gebruikt

·     Verspreid of anderszins beschikbaar gesteld

·     Afgestemd of gecombineerd

·     Gearchiveerd

·     Uw toestemming (nieuwe handelspartners)

·     Nakoming van contracten

·     Onze gerechtvaardigde belangen

·     Onze wettelijke verplichting(en)

·    Duur van het contract

·    Zoals voorgeschreven door wetgeving inzake gegevensbewaring

·    Indien van toepassing, voor de duur van een online sessie

·  Novoplast -ondernemingen

·  Overheidsinstanties en toezichthouders

·  Indien van toepassing ingeschakelde derde partijen

 

Geen
·       Leveren van producten

·       Verrichten en beheren van betalingen van klanten en aan leveranciers

·       Beheren van klantaccounts

·       Innen van te ontvangen bedragen en voldoen van te betalen bedragen

·       Verzameld

·       Opgeslagen

·       Vastgelegd

·       Geraadpleegd

·       Gebruikt

·       Verspreid of anderszins beschikbaar gesteld

·       Afgestemd of gecombineerd

·       Gearchiveerd

·     Nakoming van contracten

·     Onze gerechtvaardigde belangen

·      Duur van het contract

·      Zoals voorgeschreven door wetgeving inzake gegevensbewaring

·  Novoplast -ondernemingen Geen
·       Naleven van toepasselijke wet- en regelgeving

·       Reageren op en oplossen van klachten van klanten en leveranciers

·       Verzameld

·       Opgeslagen

·       Vastgelegd

·       Geraadpleegd

·       Gebruikt

·       Openbaar gemaakt

·       Verspreid of anderszins beschikbaar gesteld

·       Gecombineerd

·       Gearchiveerd

 

·     Nakoming van contracten

·     Onze gerechtvaardigde belangen

·     Onze wettelijke verplichting(en)

·       Zoals voorgeschreven door wetgeving inzake gegevensbewaring ·  Novoplast -ondernemingen

·  Overheidsinstanties en toezichthouders

 

Geen
·   Uitoefenen van ons bedrijf op een efficiënte, effectieve en economische wijze. Dit omvat het beheren van onze financiële positie, zakelijke capaciteit, planning, communicatie, corporate governance en audit ·      Verzameld

·      Opgeslagen

·      Vastgelegd

·      Geraadpleegd

·      Gebruikt

·      Openbaar gemaakt

·      Gecombineerd

·      Gearchiveerd

·     Onze gerechtvaardigde belangen

·     Onze wettelijke verplichting(en)

·     Duur van het contract

·     Zoals voorgeschreven door wetgeving inzake gegevensbewaring

·     Novoplast -ondernemingen

·     Overheids-instanties en toezicht-houders

 

Geen
·   Uitoefenen van onze rechten uit hoofde van overeenkomsten en contracten ·  Verzameld

·  Opgeslagen

·  Vastgelegd

·  Geraadpleegd

·  Gebruikt

 

•    Nakoming van contracten ·     Duur van het contract

·     Zoals voorgeschreven door wetgeving inzake gegevensbewaring

·    Novoplast -ondernemingen Geen

 

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt op een van onze websites:

 • Wordt u erop gewezen dat Novoplast of aan haar gelieerde ondernemingen uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, bewaren en verwerken.
 • Bevestigt u dat alle gegevens die u verstrekt waar, juist en volledig zijn en dat u niet opzettelijk onjuiste informatie verstrekt of u voordoet als een ander persoon of bedrijf, of misleidende informatie verstrekt over uzelf of een ander persoon of bedrijf.

 Onze websites en apps zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Wij vragen online nooit doelbewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar en richten ons online nooit op kinderen jonger dan 16 jaar.

 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering, en bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Uit hoofde van de AVG hebt u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens betreffen persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden, etc. Novoplast verzamelt, bewaart of verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Indien dit op enig moment in de toekomst verandert, zal Novoplast deze online privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering hebben betrekking op processen waarbij computersystemen resultaten genereren die rechtsgevolg hebben. In het algemeen maakt Novoplast geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering in haar relatie met handelspartners. Indien dit op enig moment in de toekomst verandert, zal Novoplast deze online privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen en u op de hoogte stellen.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden gebruikt door de browser van uw computer, die gegevens van bezoekers opslaan.  Cookies worden algemeen gebruikt op het internet en zijn niet schadelijk voor uw systeem.

Wij gebruiken momenteel cookies om algemene bezoekersgegevens te verzamelen, die worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren.

We maken gebruik van de volgende cookies, die verlopen zoals hieronder aangegeven:

 • PHPSESSID – 1 uur
 • STUID – 1 uur
 • STVID – 1 jaar
 • form_key – 1 uur
 • mage-banners-cache-storage – Sessie
 • mage-cache-sessid        – Sessie
 • mage-cache-storage – Sessie
 • mage-cache-storage-section-invalidation – Sessie
 • mage-messages – 1 jaar
 • mage-translation-file-version – Sessie
 • mage-translation-storage – Sessie
 • private_content_version – 10 jaar
 • section_data_ids – Sessie

NB – de bovenstaande cookies betreffen cookies gebruikt door de centraal beheerde websites en webshops van Novoplast. Voor een overzicht van de verschillende cookies gebruikt door de individuele Novoplast -ondernemingen, zie de online privacyverklaringen van hun websites en webshops.

Als u geen cookies wilt accepteren, dan kunt u dat instellen in uw browser.  Zie de helpfunctie van uw browser voor meer informatie. Afhankelijk van specifieke wetgeving in Europese landen kan uw goedkeuring gevraagd worden voor het gebruik van cookies, via een cookiebanner op de website.   Houdt u er echter rekening mee dat dit van invloed kan zijn op ons vermogen om uw transacties te verwerken.  U kunt cookies inschakelen of uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen.  U leest hoe u dit doet en u vindt meer informatie over cookies op https://www.aboutcookies.org/ (Novoplast beheert deze website niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Deze wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Voor de meest actuele browserspecifieke informatie verwijzen wij u naar de fabrikant van uw browser).

 Waar we uw persoonsgegevens opslaan

Gegevens die u aan ons verstrekt, worden normaal gesproken opgeslagen, verwerkt en bewaard in een land binnen de Europese Unie (EU). Hoewel dit niet gebruikelijk is voor Novoplast, kunnen gegevens ook worden overgedragen aan en opgeslagen in een bestemming buiten de EU. In dergelijke gevallen waarborgt Novoplast dat alleen landen en/of derde verwerkende partijen die voldoen aan de EU-regelgeving worden gebruikt met behulp van middelen voorgeschreven door de EU-AVG.

De gegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers buiten de EU die voor ons of aan ons verbonden dienstverleners werken.  Deze medewerkers kunnen bijvoorbeeld betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en de levering van ondersteunende diensten.

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde onderdelen van onze website, dan bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord.  We verzoeken u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig.  Hoewel wij ons best doen om door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van gegevens die van uw computer naar onze website worden doorgestuurd niet garanderen.

Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, hanteren we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Deze omvatten onder andere:

 • Hashing
 • SSL-encryptie

We nemen ook passende maatregelen, zoals versleutelde wachtwoorden en wachtwoorden opvragen via e-mail zonder wachtwoordgegevens, om uw identiteit te verifiëren voordat uw toegang krijgt tot uw persoonlijke profiel.

Bekendmaking van uw gegevens

Regionale Vink -groepsondernemingen kunnen uw persoonsgegevens delen voor marketingdoeleinden.

Ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen kunnen we in de volgende gevallen uw persoonsgegevens delen met derde partijen:

 • Indien wij een bedrijf of activa kopen of verkopen mogen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper van het bedrijf of de activa in kwestie.
 • Indien Novoplast of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, behoren persoonsgegevens bijgehouden van klanten en leveranciers en/of hun medewerkers tot de overgedragen activa.
 • Indien wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of de rechten, eigendom of veiligheid van ons of onze groep, onze klanten en leveranciers of anderen te beschermen.
 • Ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van Novoplast en aan haar gelieerde groepsondernemingen door het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties om fraude tegen te gaan en kredietrisico’s te beperken.

In alle bovenstaande gevallen zullen we u op de hoogte stellen dat uw persoonsgegevens zijn gedeeld met een derde partij.

 

Uw rechten

Uit hoofde van de EU-AVG hebt u de volgende rechten:

 1. Het recht op verstrekking van nadere informatie over de soorten verzamelde, verwerkte en bewaarde persoonsgegevens.
 2. Het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens verzameld en opgeslagen door Novoplast.
 3. Het recht op gedeeltelijke of volledige verwijdering van uw persoonsgegevens, behoudens concurrentierechten en wettelijke verplichtingen van Novoplast:
  • Indien Novoplast de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;
  • Indien u de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens wenst in te trekken;
  • Indien de verwerking is gebaseerd op Novoplast’s gerechtvaardigde belang kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit bezwaar wordt afgewogen tegen de rechten en wettelijke verplichtingen van Novoplast ten aanzien van verdere verwerking van de persoonsgegevens;
  • Indien de verwerking onrechtmatig is.
 4. Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens:
  • Indien de persoonsgegevens onjuistheden bevatten;
  • Indien de verwerking onrechtmatig is;
  • Indien Novoplast de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld;
  • Indien de verwerking is gebaseerd op Novoplast’s gerechtvaardigde belang kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit bezwaar wordt afgewogen tegen de rechten en wettelijke verplichtingen van Novoplast ten aanzien van verdere verwerking van de persoonsgegevens;
 5. Indien de verwerking is gebaseerd op Novoplast’s gerechtvaardigde belang kunt u bezwaar maken en verlangen dat deze verwerking wordt beëindigd. Dit bezwaar wordt afgewogen tegen de rechten en wettelijke verplichtingen van Novoplast ten aanzien van verdere verwerking van de persoonsgegevens.
 6. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Novoplast’s gerechtvaardigde belang hebt u het recht de persoonsgegevens in digitaal formaat te downloaden.
 7. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming hebt u het recht om uw toestemming in te trekken.

 

U kunt gebruikmaken van uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen door de desbetreffende vakjes aan te vinken op de online formulieren die we gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen.  U kunt hiervoor ook te allen tijde contact met ons opnemen via GDPR@novoplast.nl.

Wanneer we uw persoonsgegevens hebben gedeeld overeenkomstig de bepalingen van dit privacybeleid, zullen we redelijke stappen ondernemen om alle partijen waarmee we de gegevens hebben gedeeld te informeren over het verzoek om de persoonsgegevens te verwijderen.

Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen.  Indien u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid.  Lees het beleid van de desbetreffende website door alvorens u persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

De AVG geeft u recht op toegang tot uw gegevens.  U kunt gebruikmaken van uw recht op toegang in overeenstemming met de verordening.  Verzoeken voor toegang tot gegevens zullen kosteloos in behandeling worden genomen.

 Wijzigingen in ons privacybeleid

U wordt geïnformeerd over eventuele toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid.

Vragen en klachten

Hebt u vragen over uw persoonlijke gegevens? Neem dan contact met ons op per e-mail via GDPR@novoplast.nl.

Klachten met betrekking tot activiteiten van een van de Vink -groepsondernemingen kunt u ook richten aan een van de volgende nationale gegevensbeschermingsautoriteiten.

 

Naam Adres Website E-mailadres Telefoon
Oostenrijk Osterreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien Xhttp://archiv.dsb.gv.at/site/6256/default.aspx dsb@dsb.gv.at +43 1 531 15 / 202525
België Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) Rue de la Presse 35, 1000 Brussel https://www.privacycommission.be/ commission@privacycommission.be +32 2 274 48 78
Tsjechische Republiek Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 https://www.uoou.cz/en/ https://www.uoou.cz/en/ + 420 234 665 111
Denemarken Datatilsynet Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhagen K https://www.datatilsynet.dk/english/the-danish-data-protection-agency/contact/ dt@datatilsynet.dk +45 33 19 32 00
Finland Tietosuojavaltuutetun toimisto Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki http://www.tietosuoja.fi/en/index/yhteystiedot.html tietosuoja@om.fi +358 29 56 66700
Frankrijk Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris CEDEX 07 https://www.cnil.fr/en/home +33 1 53 73 22 22
Duitsland Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstr. 30 – 53117 Bonn https://www.bfdi.bund.de poststelle@bfdi.bund.de +49 228 997799 0
Hongarije Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság H-1125 Boedapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C https://www.naih.hu/general-information.html privacy@naih.hu +36 1 391 1400
Nederland Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  +31 70 888 85 00
Noorwegen Datatilsynet Tollbugata 3, 0152 Oslo https://www.datatilsynet.no/ veiledning@datatilsynet.no +47 22 39 69 00
Slowakije Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 http://dataprotection.gov.sk/ statny.dozor@pdb.gov.sk +421 7 59379 378
Spanje Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) C / Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-iden-idphp.php +34 901 100 099 – +34 912 663 517
Zweden Datainspektionen Drottninggatan 29, plan 5 http://www.datainspektionen.se/ datainspektionen@datainspektionen.se +46 8 657 61 00
Zwitserland Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Bundeshaus West, 3003 Bern https://www.bk.admin.ch/ info@bk.admin.ch  +41 58 462 21 11
Verenigd Koninkrijk Information Commissioner’s Office Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF https://ico.org.uk/ +44 1625 545745
Europese Unie Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming Rue Montoyer 30, Brussel https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/Contact edps@edps.europa.eu +32 2 283 19 00